logo

Thứ Ba, 18/06/2024 09:57

Vai trò nòng cốt trong triển khai học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, việc học và làm theo Bác theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở thị xã Quế Võ đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Kết quả đó có vai trò rất lớn của Ban Tuyên giáo Thị uỷ trong công tác tham mưu, giúp việc Thị uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đưa Kết luận 01 vào cuộc sống.

Các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi giao lưu, toạ đàm.

Đồng chí Nguyễn Duy Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Quế Võ cho biết: Nhận thức việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã. Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì tham mưu triển khai Chỉ thị, Kết luận trong toàn Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Quế Võ chủ động bám sát chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, kịp thời tham mưu Thị uỷ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung Kết luận 01 đi vào cuộc sống. Các nội dung đều được cụ thể trong kế hoạch toàn khóa và hằng năm của Thị uỷ.
Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, bằng nhiều hình thức, bảo đảm sinh động, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện Kết luận với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy, Thị uỷ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch, cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu thực hiện và định kỳ đánh giá trong sinh hoạt cơ quan, chi bộ, trong kiểm điểm cuối năm, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong các tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định rõ nội dung đột phá phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá; tổ chức niêm yết công khai, trang trọng ở những nơi dễ quan sát để các cá nhân thường xuyên ghi nhớ, thực hiện. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác…
Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 01, với sự nghiêm túc, nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai khá đồng bộ, hiệu quả, đem lại kết quả rất tích cực. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, nền nếp, tự giác của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến tháng 5-2024, toàn thị xã có 103 mô hình tốt của tập thể, 175 cá nhân tiêu biểu có cách làm hay, hiệu quả được các cấp khen thưởng, biểu dương.
Ban Tuyên giáo Thị uỷ Quế Võ chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ việc học tập, làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng khai thác thế mạnh của các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông tin, định hướng tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên cấp ủy, hội nghị giao ban các cơ quan khối tư tưởng - văn hóa; tham mưu biên soạn đưa vào tài liệu tuyên truyền, thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng; tổ chức tọa đàm; phát động hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương.
Từ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Kết luận 01, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Quế Võ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Thảo Nguyên

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com