logo
Đối ngoại vì hoà bình, hợp tác và phát triển

Đối ngoại vì hoà bình, hợp tác và phát triển

Đối ngoại vì hoà bình, hợp tác và phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa truyền thống đoàn kết, hòa hiếu của dân tộc cũng như những tinh hoa của nhân loại; đồng thời vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó chính là cơ sở để đề ra và triển khai thực hiện đường lối đối ngoại, ngoại giao sắc sảo, sáng tạo, linh hoạt, khôn khéo và toàn diện của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

25/01/2024 09:41:00

Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

29/01/2024 09:46:00

Tuổi trẻ Lương Tài thi đua học và làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Lương Tài thi đua học và làm theo lời Bác

Không ngại khó, có ý chí vươn lên trong học tập, sản xuất, làm việc để đóng góp sức mình vào công cuộc dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đó là cách làm mà tuổi trẻ huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã, đang thực hiện.

01/02/2024 09:48:00

Bác Hồ với Đảng và mùa Xuân Giáp Thìn 60 năm trước

Bác Hồ với Đảng và mùa Xuân Giáp Thìn 60 năm trước

Cách đây tròn 60 năm, vào mùa Xuân Giáp Thìn năm 1964, Bác Hồ có nhiều hoạt động cách mạng mang ý nghĩa sâu sắc.

06/02/2024 09:51:00

Học tập Bác chăm lo Tết cho dân

Học tập Bác chăm lo Tết cho dân

Mỗi lần Tết đến, Xuân về, Bác Hồ của chúng ta lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Suy nghĩ, lời nói, việc làm của Bác đã để lại cho chúng ta kho tàng triết lý sống nhân văn đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Học tập Bác, Đảng và Nhà nước ta hàng năm đều quan tâm, chăm lo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai nhiều nhiệm vụ để thực hiện tốt việc chăm lo cho người dân, làm sao để mỗi người dân đều có Tết.

07/02/2024 09:54:00

Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Mùa Xuân đem lại cho thiên nhiên muôn loài nguồn nhựa sống, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, báo hiệu cuộc sống tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đảng ra đời vào mùa Xuân, thì chính Đảng là mùa Xuân của đất nước, của xã hội, của con người, của dân tộc.

08/02/2024 09:57:00

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xa lạ với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xa lạ với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân

Chủ nghĩa cá nhân không chỉ làm cho Đảng bị chia rẽ, suy yếu về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, mà còn là trở lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì thế, phòng, chống và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong mỗi cán bộ, đảng viên, trong từng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

13/02/2024 10:00:00

Mùa Xuân với Đảng, Bác Hồ và vận mệnh dân tộc

Mùa Xuân với Đảng, Bác Hồ và vận mệnh dân tộc

Xuân Giáp Thìn 2024 này, cũng như bao mùa xuân khác từ khi Người về cõi vĩnh hằng, chúng ta vẫn thấy như luôn có Bác bên mình. Những lời Bác Hồ nói về Đảng và về xây dựng Đảng vẫn đang chỉ dẫn Đảng ta vững vàng hành động.

16/02/2024 10:02:00

Xuân và mùa xuân trong tâm hồn Bác Hồ

Xuân và mùa xuân trong tâm hồn Bác Hồ

Hồ Chí Minh là biểu tượng cao quý của văn hóa hòa bình và văn hóa khoan dung nên tinh thần lạc quan, niềm tin yêu và hy vọng như sắc xuân và mùa xuân tươi đẹp tràn ngập trong các văn phẩm, thư từ của Người.

19/02/2024 10:04:00

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

55 năm đã qua (2/1969 – 2/2024), nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn vẹn nguyên giá trị, để lại những bài học quý báu cho cán bộ, đảng viên hiện nay.

23/02/2024 10:06:00

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com