logo

Thứ Ba, 11/06/2024 08:19

Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ công tác quan trọng được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh chú trọng triển khai thực hiện, đạt kết quả tốt, thiết thực góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; các chuyên đề từng năm và các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối. Các đơn vị xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề từng năm.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng.

Qua sinh hoạt, các đảng viên nhận thức được những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng kế hoạch cá nhân để học tập và làm theo. Trong quá trình thực hiện, chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trách nhiệm của người đảng viên, làm theo phong cách sống giản dị, trong sáng, gần gũi với Nhân dân của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị học tập, tập thể cấp ủy chi bộ, đảng bộ đăng ký làm theo Bác với nội dung là những việc làm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; lựa chọn những việc làm tiêu biểu, sáng tạo, thiết thực, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo gắn với nội dung cam kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII, XIII), các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm. 100% đảng viên đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, làm theo gương Bác trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.
Đa số các cấp ủy TCCS Đảng xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với các nội dung của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, từ 2 đến 4 kỳ/năm. Tiêu biểu như: Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Cục Hải quan Bắc Ninh… chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung học tập, làm theo Bác năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII, XIII); sinh hoạt chuyên đề năm 2024 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng và thực hiện văn hóa công vụ của người cán bộ, công chức, viên chức, lao động gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh. Tập thể đảng ủy, chi ủy chi bộ, cán bộ chủ chốt và bí thư chi bộ, đảng ủy trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Một số TCCS Đảng lựa chọn, đăng ký với Đảng ủy Khối mô hình làm theo Bác, đưa việc học tập và làm theo Bác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đi vào chiều sâu, thực chất, từ những việc làm nhỏ nhất. Điển hình như Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 đến 4 kỳ/năm, gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị; phân công các đồng chí cấp ủy viên dự theo dõi, giám sát các kỳ sinh hoạt chuyên đề, từ đó nâng cao chất lượng nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh chỉ đạo, tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công nhân viên chức, lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng triển khai hiệu quả các phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt văn hóa giao tiếp với khách hàng, tiết kiệm chi phí.
Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ lựa chọn những vấn đề còn hạn chế có liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thái độ ứng xử với Nhân dân và khách hàng theo tiêu chí đạo đức nghề nghiệp của đơn vị để xây dựng các Nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Điển hình như Đảng ủy Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức cho 100% Chi bộ trực thuộc gắn mô hình học tập theo chuyên đề vào công việc thực tế tại đơn vị, như Chuyên đề: “Chuyển đổi số”; “Chỉnh trang 5S lưới điện trung và hạ áp”; “Xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng”;... đạt kết quả cao.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Khối, đạt hiệu quả tích cực. Đảng bộ Khối hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 100 % đảng viên và hơn 90% quần chúng tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 89,7% tổ chức cơ sở Đảng và 95,7 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 315 đảng viên mới (vượt 26% kế hoạch năm), 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; thu nhập bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp đạt 8,67 triệu đồng/người/tháng; 96% các đơn vị trong Khối hoàn thành đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã tích cực góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Vân Giang

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com