khach san bac ninh

  • Chương VI: Tuổi trẻ Bắc Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá quê hương, đất nước (1997 – 2015)

    04/08/2016 bởi Tinh Doan Bac Ninh

              Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước đã từng bước vượt qua được khủng khoảng kinh tế - xã hội, chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đại hội VIII của Đảng năm 1996 khẳng định: "Để đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nguồn sức mạnh lớn nhất, trọng yếu nhất là phát huy nguồn lực con người. Trong đó bộ phận quan trọng là nguồn lực thanh niên". Đại hội cũng chỉ rõ phải "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS