khach san bac ninh

Lịch sử Đoàn
Thu, Day 04/08/2016 09:13 AM

Chương VI: Tuổi trẻ Bắc Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá quê hương, đất nước (1997 2015)

          Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước đã từng bước vượt qua được khủng khoảng kinh tế - xã hội, chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đại hội VIII của Đảng năm 1996 khẳng định: "Để đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nguồn sức mạnh lớn nhất, trọng yếu nhất là phát huy nguồn lực con người. Trong đó bộ phận quan trọng là nguồn lực thanh niên". Đại hội cũng chỉ rõ phải "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS

          Hồ Chí Minh ở mọi cấp, mọi ngành. Coi trọng hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, nghề nghiep Thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp, đạo đức, lối sống. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu học tập, lao động sáng tạo, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên. Tạo môi trường xã hội lành mạnh, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và văn hoá phẩm độc hại. Chăm lo giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và của toàn xã hội".

          Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá IX (tháng 11 năm 1996), về việc tái lập tỉnh, từ tháng 1 năm 1997 tỉnh Hà Bắc được tách thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Tỉnh Bắc Ninh đã chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 01-01-1997, trong không khí tưng bừng, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước của Đảng.

          I. Thời kỳ từ năm 1997 - 2001:

          Ngày 26-12-1996, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra Quyết định số 201/QĐ-TƯĐTN "Về việc giải thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Bắc, thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang". Theo quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ban chấp hành lâm thời tỉnh Đoàn Bắc Ninh gồm 17 ủy viên, do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Phó Bí thư tỉnh Đoàn Hà Bắc làm Bí thư tỉnh Đoàn. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn gồm 5 ủy viên. Khi tái lập tỉnh, tổ chức Đoàn tỉnh Bắc Ninh có 6 huyện, thị Đoàn và 3 Đoàn trực thuộc; 222 Đoàn cơ sở; 1.346 chi đoàn với 26.285 đoàn viên. Tỷ lệ tập hợp thanh niên trong độ tuổi đoàn đạt 33%.

          Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ X (nhiệm kỳ 1997-2002) họp từ ngày 25 tháng 6 đến 27 tháng 6 năm 1997. Dự Đại hội có 167 đại biểu đại diện cho trên 26 vạn đoàn viên.

Đại hội khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã có những chuyển biến, từng bước thích ứng với cơ chế quản lý đang chuyển đổi. Tình hình thanh niên ổn định, vai trò của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội. Đại hội cũng chỉ ra những mặt hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bắc Ninh, chưa đáp ứng kịp những yêu cầu đòi hỏi của công cuộc đổi mới trên địa bàn tỉnh; chất lượng tổ chức của Đoàn chưa cao, tỷ lệ tập hợp thanh niên còn thấp, nhất là ở địa bàn phường, thị trấn, nông thôn. Phong trào Đoàn phát triển không đồng đều, chưa có những mô hình thực sự điển hình tiên tiến. Phong trào chậm được tổng kết. Đại hội cũng rút ra năm bài học kinh nghiệm:

          Một là: Cần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ.

          Hai là: Ban chấp hành Đoàn các cấp phải chủ động xây dựng chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với lợi ích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

          Ba là: Phải coi trọng xây dựng tổ chức Đoàn cả về chính trị - tư tưởng - tổ chức và hành động cách mạng. Các hoạt động phong trào phải gắn liền củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh.

          Bốn là: Để phong trào thực sự có chiều sâu, các cấp bộ Đoàn cần phải hướng các hoạt động về cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tập trung giải quyết, tạo ra hoạt động thực sự từ cơ sở.

          Năm là: Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương những điển hình, nhân tố mới, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng.

          Đại hội đã khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-2002 là: Phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quê hương; nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng, quyết tâm đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng trong thanh, thiếu niên trên các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện để thanh niên cống hiến và trưởng thành; động viên tài năng, sức trẻ, tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của Đoàn, nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh; làm tốt công tác phụ trách Đội.

          Nhằm đạt được mục tiêu: Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong tỉnh thành lớp người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đại hội đã đề ra 5 nội dung và giải pháp cụ thể về các mặt công tác của Đoàn trong nhiệm kỳ 1997-2002.

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Tỉnh ủy viên được bầu làm Bí thư; đồng chí Trần Quang Nam và Nguyễn Thế Cường được bầu làm Phó Bí thư. Đến tháng 12 năm 1999, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến được phân công làm bí thư thị ủy thị xã Bắc Ninh, đồng chí Trần Quang Nam được bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh Đoàn. Tháng 5 năm 2001, đồng chí Nguyễn Hương Giang được bầu làm Phó Bí thư tỉnh Đoàn.

          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ X là Đại hội đầu tiên sau ngày tái lập tỉnh. Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm học tập, lao động, rèn luyện, phấn đấu của thế hệ trẻ Bắc Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

          Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh họp từ ngày 26 đến ngày 29-11-1997 tại Hà Nội, đã đề ra mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên là: "Bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam thành lớp người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

Đại hội chỉ rõ bốn nhiệm vụ cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên và quyết định phát triển hai phong trào lớn là "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước" lên tầm cao mới; đề ra bảy chương trình hành động của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; và các biện pháp xây dựng Đoàn vững mạnh.

          Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 năm 1997, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV diễn ra tại thị xã Bắc Ninh. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Đại hội đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ từ 1997 đến 2000 là: Phát huy truyền thống cách mạng và văn hiến, tinh thần làm chủ, khai thác mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực chuyển dịch vụ seo cơ cấu kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội; cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển tiếp theo.

          Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề án "Xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên". Ngày 10 tháng 01 năm 1998, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết số 02/NQ-TU về "Tăng cường công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá".

          Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo mọi điều kiện cần thiết để Đoàn và phong trào thanh niên đi vào hoạt động có hiệu quả, để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự là tổ chức cách mạng, là đội quân xung kích, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học cộng sản chủ nghĩa của thanh niên.

Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, từ khi tái lập tỉnh, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh hai phong trào lớn của Đoàn, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

          1. Phong trào "Thanh niên lập nghiệp" phát triển sâu rộng, nhiều mô hình mới trong thanh niên được củng cố và phát triển vững chắc

          a) Chương trình "Thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp và nông thôn" theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, với nhiều nội dung và hình thức hoạt động phong phú, cổ vũ động viên thanh niên nông thôn sản suất, kinh doanh có hiệu quả, tạo dựng một lớp thanh niên có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, biết làm kinh tế giỏi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa.

          Trong 3 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã mở 170 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho gần 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên về trồng trọt, chăn nuôi, bao gồm cả những cây con đặc sản có giá trị kinh tế cao. Thông qua đó mà góp phần nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên để họ có thể vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, từng địa phương, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho thích hợp và đạt hiệu quả cao.

          Để đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, nhiều nơi đã thành lập các trung tâm khuyến nông, câu lạc bộ khuyến nông nhằm hướng dẫn cụ thể các biện pháp khoa học kỹ thuật theo yêu cầu phát triển kinh tế ở từng vùng, từng địa phương.

          Các cấp bộ Đoàn còn lập dự án, hướng dẫn và tín chấp cho đoàn viên, thanh niên vay vốn để xoá đói giảm nghèo, để giải quyết công ăn việc làm, để mở rộng sản xuất và kinh doanh. Năm 1997, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tín chấp vay vốn từ chương trình giải quyết việc làm 120 kênh Trung ương được 450 triệu đồng đã hỗ trợ cho 400 thanh niên phát triển kinh tế gia đình. Năm 2000 đã có 9 dự án với số vốn là 950 triệu đồng góp phần tạo thêm việc làm cho 1.000 đoàn viên, thanh niên. Huyện Đoàn Yên Phong đã tín chấp cho đoàn viên, thanh niên vay 500 triệu đồng để phát triển sản xuất. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn vốn kênh địa phương. Ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng người nghèo, vốn tự giúp nhau... với hơn 3 tỷ đồng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình, mở mang thêm nghề mới như nuôi gà công nghiệp, trồng dâu nuôi tằm, nuôi ba ba, ếch ở Yên Phong, Tiên Du((1) Thời điểm  này, 4 huyện: Từ Sơn, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài đã được tái lập.1); trồng hoa màu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh, làm đồ mộc, làm giấy ở Yên Phong, thị xã Bắc Ninh... góp phần đẩy lùi tiêu cực, hạn chế các tệ nạn xã hội, giảm bớt sự phân hoá giàu nghèo ở nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

          Được sự hướng dẫn của Đoàn, đồng chí Đàm Đức Hà, Phó Bí thư Đoàn xã Hương Mạc (Từ Sơn), mới 27 tuổi, năm 2000 đã bỏ ra 200 triệu đồng, mở một doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, thu hút 20 thanh niên có việc làm ổn định với mức thu nhập hàng tháng mỗi người 500 - 600 nghìn đồng. Phạm Ngọc ánh, đoàn viên chi đoàn Thọ Khê (Đông Thọ - Yên Phong) đã nhận thầu 900 m2 nhà ở, chuồng trại, vừa trồng na dai, nhãn, thả cá, vừa chăn nuôi ngan, gà - mỗi năm thu lãi hàng chục triệu đồng.

          Chỉ tính trong 3 năm, theo thống kê chưa đầy đủ đoàn tỉnh đã có 134 mô hình làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 15 triệu đồng trở lên mỗi năm, làm lợi cho gia đình và xã hội trên 3 tỷ đồng. Trong đó có 79 mô hình về chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp, tạo cho 400 thanh niên có việc làm và 55 mô hình về các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho 550 thanh niên.

          b) Chương trình “Thanh niên học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” tiếp tục được triển khai và thực hiện rầm rộ trong các trường học

          Phong trào "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh" đã được triển khai trong các trường học, thông qua các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Các loại hình câu lạc bộ học tập, các cuộc thi, các giải thưởng, các loại quỹ... đã góp phần động viên, cổ vũ học sinh, sinh viên tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng, khơi dậy ý chí, nghị lực vươn tới đỉnh cao trong một bộ phận học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao kiến thức, trình độ nghề nghiệp trong thanh, thiếu niên ở cả trong và ngoài nhà trường. Kế hoạch liên tịch giữa tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục - Đào tạo trong việc phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học đã được thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Ba năm qua (1998-2000) đã có 2.895 tuần học tốt, 100.000 giờ học tốt, hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Các loại quỹ "khuyến học khuyến tài", quỹ "Vì bạn nghèo" đã phát huy tác dụng. Từ năm 1997 đến năm 2000, toàn tỉnh đã có 3.558 suất học bổng trị giá 115.336.000 đồng. Riêng quỹ "Hỗ trợ tài năng trẻ" của tỉnh trong 2 năm 1990-2000 đã trao 33 suất trị giá 17.470.000 đồng.

          Ngoài ra, các hoạt động "Câu lạc bộ sở thích", "Câu lạc bộ bạn giúp nhau", "Câu lạc bộ Toán học", v.v... cũng phát triển mạnh. Toàn tỉnh đã có 120 câu lạc bộ các loại với 8.768 đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên.

          Đối với thanh niên công nhân viên chức, có trên 60% đoàn viên, thanh niên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Đoàn cơ quan tỉnh đã tổ chức các lớp học tiếng Anh, tin học, có trên 200 đoàn viên, thanh niên tham gia học tập.

          c) Chương trình thanh niên tham gia phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ

          Các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào C.K.T với nhiều hình thức khác nhau, bằng các hoạt động hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật, phát huy sáng kiến, tiếp thu và làm chủ các dây chuyền công nghệ mới. Các cuộc thi tay nghề, thi thợ giỏi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, kiểu dáng sản phẩm hàng hóa liên tục được tổ chức. Năm 1997, thanh niên công nhân đã có 48 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Nhà nước 240.500.000 đồng, tổ chức 28 cuộc thi tay nghề, có 727 đoàn viên, thanh niên tham gia. Năm 1998 có 45 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và 2 đề tài khoa học cấp tỉnh làm lãi hàng trăm triệu đồng. Năm 1999, có 52 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi 420 triệu đồng, tổ chức 34 hội thi tay nghề giỏi với 1.254 đoàn viên, thanh niên tham gia. Điển hình như Đoàn Thanh niên Công ty kính Đáp Cầu, (Công ty may Đáp Cầu (thị xã Bắc Ninh), Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh, Đoàn các cơ quan tỉnh.

          Thông qua các dự án quốc gia 120 và chương trình kinh tế xã hội của địa phương, Đoàn Thanh niên đã thực hiện được hơn 300 dự án với tổng kinh phí 4-5 tỷ đồng giúp cho hơn 10 nghìn đoàn viên, thanh niên có vốn sản xuất, giải quyết việc làm. Nhiều cấp bộ Đoàn đã động viên, tổ chức cho thanh niên tự giúp nhau phát triển sản xuất, dịch vụ. Điển hình là các đơn vị: Từ Sơn, Thuận Thành, Gia Bình, Yên Phong.

          Đồng chí Nguyễn Đình Xuân - Bí thư Đoàn Bưu điện tỉnh là một kỹ sư trẻ, ở mọi cương vị được giao, đồng chí luôn động viên cán bộ, công nhân viên trong đơn vị phát huy tính sáng tạo, tích cực tham gia cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất. Trong 3 năm qua đồng chí đã có 16 sáng kiến được đưa vào áp dụng và làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu là các sáng kiến cải tiến thu cảnh báo của tổng đài HOST, tiết kiệm cho đơn vị mỗi tháng 8 triệu đồng; thực hiện lập trình thuê bao 3 số giảm chi phí đầu tư 200 triệu đồng; thực hiện lập trình dùng máy lẻ thay thế bàn 101, 108, 116 giảm chi phí lắp đặt ban đầu 150 triệu đồng... Với những thành tích ấy, đồng chí đã được ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích lao động xuất sắc. Năm 1999 vừa qua, đồng chí được bầu là Chiến sỹ thi đua, Trung ương Đoàn tặng Huy chương "Tuổi trẻ sáng tạo".

          d) Chương trình thanh niên tham gia phát triển văn hóa - xã hội: đã được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức, khơi dậy ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trước các vấn đề xã hội, góp phần tích cực vào quá trình phát triển và lành mạnh môi trường xã hội.

          Cuộc vận động 3 mục tiêu về Dân số - Sức khỏe - Môi trường tiếp tục được phát triển. Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Khoa học công nghệ - môi trường, ủy ban phòng chống AIDS, ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Sở Lao động, thương binh - xã hội, Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia nước sinh hoạt và môi trường nông thôn (Sở NN và PTNT), Trung tâm sốt rét, bướu cổ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và môi trường sống.

          Đoàn đã tổ chức hơn 20 lớp tập huấn với nội dung truyền thông về công tác bảo vệ môi trường, nước sạch, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng, chữa sốt rét, bướu cổ... cho vài nghìn lượt đoàn viên,

thanh niên.

          Các câu lạc bộ trọng điểm của dự án VIE 93/P10 được duy trì, hoạt động có hiệu quả, từ 10 câu lạc bộ đã nhân ra 47 câu lạc bộ với 1.745 thanh niên tham gia. Hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên - dân số và phát triển được duy trì và mở rộng. Toàn tỉnh đã có 75 câu lạc bộ dân số và phát triển.

          Năm 1998, dự án chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường được khảo sát, triển khai ở 4 xã của huyện Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong và Gia Lương, xây dựng câu lạc bộ trọng điểm, tổ chức tập huấn cho 30 cán bộ nòng cốt của 4 câu lạc bộ và 4 đội tuyên truyền thanh niên tình nguyện. Đã có 1.542 hộ gia đình cam kết thực hiện. Các câu lạc bộ đã tổ chức được hơn 40 buổi văn nghệ truyền thông về nước sạch - vệ sinh môi trường thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

          Năm 1999, trong cuộc thi "Vì sức khỏe và hạnh phúc của bạn" tỉnh Bắc Ninh đã đạt giải Nhì toàn quốc.

          Các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội đã được chỉ đạo triển khai tích cực thông qua các cuộc vận động "5 chống", "hai xây, một chống", thực hiện Nghị quyết 05, 06/CP, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội. Ba năm qua đã tổ chức được hơn 300 buổi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.

          2. Phong trào "Tuổi trẻ giữ nước"

          a. Hoạt động của tuổi trẻ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai với kết quả đạt trên nhiều mặt:

          Ba năm qua, thực hiện chương trình thanh niên với nhiệm vụ quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, Đoàn Thanh niên các cấp đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác hậu phương quân đội; góp phần đảm bảo chỉ tiêu giao quân của các địa phương, đơn vị và nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ.

          Các phong trào, các cuộc vận động như: "Vì các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo", "Vì Trường Sa thân yêu", "Vì người bạn tòng quân", "Đoàn kết 3 lực lượng"... tiếp tục phát triển.

          Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tổ chức cuộc vận động "Tuổi trẻ cả nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo" và cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động này, phân công từng huyện, thị kết nghĩa giúp đỡ các huyện miền núi khó khăn của tỉnh Bắc Giang và phát động thanh thiếu niên trong tỉnh quyên góp, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ đảo Thuyền Chài thuộc quần đảo Trường Sa, đã vận động hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên quyên góp gần 60 triệu đồng mua các quà tặng có giá trị như: 2 chiếc máy phát điện chạy dầu, ti vi, đầu video, đàn oóc gan, sách báo, dụng cụ luyện tập thể thao... gửi tặng các chiến sỹ đảo. Thăm, tặng quà xã Thanh Sơn (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và 4 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở xã Đức Long (Quế Võ) trị giá mỗi suất quà là 200.000đ.

          Phong trào xứng danh "Anh bộ đội Cụ Hồ" trong thanh niên quân đội và "Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" trong thanh niên công an nhân dân đã được triển khai bằng các cuộc vận động, cụ thể như: "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao"... của thanh niên quân đội. Trong 3 năm các đơn vị đã tổ chức 156 buổi giao lưu với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, đạt kết quả tốt. Phong trào "Làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân". "Thực hiện tốt điều lệnh công an nhân dân" trong thanh niên công an đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong việc giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

          Thực hiện chương trình thanh niên tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tiến bộ; năm 1998, Đoàn Thanh niên và ngành Công an đã tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ về ngăn chặn tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Đến năm 1999, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02 của Trung ương Đoàn và Bộ Công an, Nghị quyết số 09 của Chính phủ và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn và Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch liên ngành số 01 phối hợp chỉ đạo thực hiện trong hệ thống tổ chức Đoàn, thành lập Ban chỉ đạo liên ngành các cấp.

          Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thành công các cuộc thi tìm hiểu, giáo dục pháp luật, như: Cuộc thi "Tuổi trẻ Bắc Ninh với an toàn giao thông", hội thi "Bắc Ninh với Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm", "Thi tìm hiểu luật lệ an toàn giao thông" trên báo Bắc Ninh. Tiêu biểu là các đơn vị Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, Từ Sơn, Lương Tài. Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo cơ sở xây dựng các loại hình câu lạc bộ "Phòng chống tệ nạn xã hội", "Tuổi trẻ với pháp luật"; giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến... Toàn tỉnh đã có 70 "Câu lạc bộ Phòng chống tệ nạn xã hội", 35 "Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật" hoạt động có hiệu quả thu hút hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Sơ kết thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm vào cuối năm 1999, tỉnh Đoàn được ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

          Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng được 100 Đội Thanh niên xung kích an ninh, chi đoàn dân quân tự vệ, thanh niên cờ đỏ với trên 15.000 đoàn viên, thanh niên thường xuyên tham gia canh gác, tuần tra, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, Đoàn đã cảm hóa được 200 thanh niên chậm tiến, một số được bố trí việc làm. Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn dân cư.

          Tiêu biểu trong phong trào này là đồng chí Nguyễn Văn Huệ - Bí thư chi đoàn PC16 - Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Trong thời gian từ tháng 3-1999 đến tháng 5-2000 đồng chí Huệ đã giải quyết tốt nhiều vụ án, đặc biệt có 5 vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Với thành tích đó, năm 1999 đồng chí đã được tặng thưởng: 1 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 2 bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh và được bình bầu là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

          b- Hoạt động xã hội: Nhằm giáo dục đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho thanh, thiếu niên, Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ đối tượng chính sách xã hội, như: Thăm tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Tổ chức Đoàn đã nhận xây dựng 15 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 200 triệu đồng. Tiêu biểu là Đoàn các cơ quan tỉnh đã tổ chức khám bệnh và tặng quà cho 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền là 1,6 triệu đồng vào năm 1999.

          Thanh niên là một lực lượng xã hội to lớn, do đó công tác giáo dục, đào tạo thanh niên có tầm quan trọng đặc biệt. Vì thế cần phải làm cho toàn xã hội, các cấp, các ngành của Đảng và Nhà nước, các đoàn thể xã hội quan tâm đến công tác này. Trên ý nghĩa đó, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định lấy năm 2000 là "Năm thanh niên".

          Hưởng ứng "Năm thanh niên", Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động sáng tạo. Nổi bật nhất là phong trào "Thanh niên tình nguyện" với ba chương trình.

          - Thanh niên tình nguyện giúp dân, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

          - Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường.

          - Thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

          Thực hiện chương trình "Thanh niên tình nguyện giúp dân, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo", đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia có hiệu quả các hoạt động của các cấp bộ Đoàn. Nổi bật là chương trình trợ giúp 123 hộ gia đình thanh niên nghèo cùng với "Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện với 10.968 đoàn viên, thanh niên, đã giúp đỡ 115 hộ (đạt 93% kế hoạch). Các đội thanh niên tình nguyện trực tiếp về công tác giúp đỡ 4 trong số 19 xã khó khăn của tỉnh: xã Lai Hạ (Lương Tài), xã Đức Long (Quế Võ), xã Hòa Tiến (Yên Phong) và xã Song Giang (Gia Bình). Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 600 người, thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng và thiếu nhi vượt khó học giỏi 80 suất, trị giá 20 triệu đồng. Hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện còn góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa, văn nghệ cho nhân dân, tham gia xóa đói giảm nghèo, tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân.

          Chương trình "Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường", đông đảo đoàn viên thanh niên đã đến với "Ngày thứ bảy tình nguyện". Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 9 buổi lễ ra quân lao động tình nguyện làm sạch môi trường với 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Thực hiện phong trào "Thanh niên tình nguyện", toàn tỉnh có 783 công trình thanh niên, giá trị 2,284763 tỷ đồng với tinh thần tình nguyện của 42.420 đoàn viên, thanh niên.

Chương trình "Thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống tệ nạn xã hội", đông đảo các đối tượng thanh niên từ thanh niên đường phố, thanh niên trường học, thanh niên nông thôn đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả cao. Toàn tỉnh có 105 câu lạc bộ thuộc các loại hình câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật", câu lạc bộ "Phòng chống ma túy - HIV/AIDS"... góp phần đáng kể tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm và sự lây nhiễm của HIV/AIDS"....

          Để triển khai chương trình hoạt động "Năm thanh niên", các cấp bộ Đoàn có nhiều cách làm sáng tạo, có hiệu quả. Cùng với việc tổ chức học tập nghiên cứu những nội dung cơ bản về năm bài học lý luận chính trị cho đoàn viên là các diễn đàn "Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh", "Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng", "Gặp mặt nhân chứng lịch sử"... 100% cán bộ Đoàn, Hội, trên 80% đoàn viên, thanh niên tham gia học tập. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống. Cuộc thi tìm hiểu: "Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước phồn vinh tiến vào thế kỷ XXI", có 254.179 người dự thi, đạt giải Nhì toàn quốc... góp phần nâng cao một bước nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về nhiều vấn đề. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như: Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng và "Liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng" các cấp. Toàn tỉnh có 373 nhóm ca khúc cách mạng được duy trì hoạt động, góp phần giữ gìn, phát huy văn hóa Việt Nam ở cơ sở, làm cho đời sống văn hóa cộng đồng thêm phong phú.

          Các phong trào "Thanh niên lập nghiệp", và "Tuổi trẻ giữ nước" có sự phát triển mới về qui mô và mức độ; góp phần cổ vũ đông đảo thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung phong tình nguện tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực trong nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên và công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Chỉ trong năm 2000, toàn tỉnh có 783 công trình thanh niên các cấp, trị giá 2.784.736.000 đồng, trong đó có 21 công trình được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tại "Đại hội Thanh niên tình nguyện thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới".

Trong phong trào "Thanh niên tình nguyện" và thực hiện "Ngày thứ bảy tình nguyện" xung kích phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, các cấp bộ Đoàn đã thu hút 75.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong thanh niên nông thôn có 341 Đội Thanh niên xung kích 1 và xung kích 2 với 7.570 đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ đê trong mùa mưa bão; thanh niên công nhân viên chức có 156 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi 1.535.000.000 đồng.

          Thanh niên nông thôn và thanh niên đường phố đã tích cực hưởng ứng phong trào "Thanh niên tình nguyện" dưới nhiều hình thức thiết thực, đảm nhận các công trình thanh niên tham gia xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, giúp đỡ các hộ gia đình thanh niên nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường. Hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã được các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với các ngành có hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Các cơ sở Đoàn ở nông thôn đã luôn tìm cách đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp thanh niên hướng vào hoạt động thiết thực. Hoạt động của hàng trăm Đội Thanh niên xung kích an ninh, 70 câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội, 35 câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật đã lôi cuốn đông đảo thanh niên tham gia, góp phần tích cực làm trong sạch, lành mạnh môi trường xã hội.

          Chương trình 3 mục tiêu Dân số - Sức khoẻ - Môi trường, hoạt động "Hiến máu nhân đạo", được các cấp bộ Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai có hiệu quả với 3 đợt phát động, 84 đoàn viên, thanh niên tự nguyện hiến 21.000ml máu. Cuộc tọa đàm "Thanh niên 6 tỉnh lưu vực sông Cầu vì dòng sông Xanh - Sạch - Đẹp" tại Bắc Ninh (5-6-2000) có tác động tích cực thực hiện dự án bảo vệ, phát triển lưu vực sông Cầu.

          Nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, trong 2 ngày 10 và 11-10-2000 Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất được tổ chức tại thị xã Bắc Ninh. Đại hội thông qua 5 cuộc vận động lớn trong nhiệm kỳ 2000-2004 và hiệp thương cử ra ủy ban tỉnh Hội khóa I gồm 34 ủy viên. Anh Trần Quang Nam - Bí thư Ban Chấp hành tỉnh Đoàn được cử làm Chủ tịch Hội.

          Những năm 1998 - 1999, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bắc Ninh đã có bước chuyển biến tích cực. Tổ chức cơ sở Đoàn được xây dựng và củng cố một bước quan trọng. Cơ sở Đoàn vững mạnh từ 43% (1998) lên 47% (1999) và 52% (2000), cơ sở Đoàn yếu kém giảm. Chất lượng đoàn viên cũng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ đoàn viên khá và xuất sắc năm 1998 là 70%, năm 1999 là 73% và năm 2000 là 82,3%. Ba năm liên tục 1999 và 2002 công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Ninh được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc toàn quốc và năm 2000 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2001 được tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

          Mười lăm năm đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, thế hệ thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã đi qua chặng đường đầy khó khăn, thử thách và đã tự vượt lên chính mình, không ngừng tự đổi mới, tiếp tục vươn lên khẳng định bản chất cách mạng tốt đẹp của tuổi trẻ, luôn vững tin, kiên định đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, phấn đấu không mệt mỏi để trở thành lực lượng cách mạng tin cậy của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

          Kế thừa truyền thống cách mạng và văn hiến, thế hệ thanh niên tỉnh Bắc Ninh hôm nay là lớp người nhạy bén, năng động, nắm bắt kịp thời những vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới. Nhằm tổ chức đoàn viên, thanh niên hướng tới mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến hết sức mình cho quê hương, đất nước, phấn đấu không ngừng vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải không ngừng tự đổi mới toàn diện, trở thành hạt nhân chính trị, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên, phấn đấu cho lý tưởng "độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội"; làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          II. THờI Kỳ Từ 2002 ĐếN 2007

          1. Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2002 - 2007)

          Cùng với những thành tựu rực rỡ của đất nước sau 20 năm đổi mới, những kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh sau 10 năm xây dựng và phát triển là cơ hội thuận lợi cho đoàn viên cùng thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh phát huy tài năng, trí tuệ, sức trẻ, xung kích đi đầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

          Đây là thời kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh có nhiều khởi sắc với những bước tiến rõ rệt. Đặc biệt đây là thời kỳ nhân dân và tuổi trẻ Bắc Ninh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

          Năm 2002 được chọn là “Năm nâng cao chất lượng cơ sở”, năm tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, sự quan tâm trực tiếp của Tỉnh ủy Bắc Ninh, sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh tiếp tục những bước vững chắc với biết bao nhiệt huyết, sáng tạo xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên tất cả các mặt trận, tạo đà chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn toàn tỉnh.

          Đến thời điểm này, thanh niên tỉnh Bắc Ninh có 258.263 người .Số thanh niên được tập hợp trong tổ chức là 112.344 (chiếm 43,5%), trong đó thanh niên nông thôn chiếm tỷ lệ 60,9 % thanh niên trong độ tuổi . Bởi vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp bộ Đoàn tăng cường và tổ chức hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống tiếp tục được quan tâm triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên và thanh niên phấn đấu, trưởng thành.

          Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn mà trước hết là triển khai “Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội X của Đảng cho đoàn viên, thanh niên” tới 100% cơ sở Đoàn. Ngoài ra, các diễn đàn, hội trại sôi nổi đã liên tiếp được tổ chức với nhiều tên gọi ý nghĩa như “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”, “Tuổi trẻ Bắc Ninh tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tôi, người đoàn viên Thế kỷ 21” và tổ chức các lớp học tập 5 bài học Lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Riêng năm 2002, toàn tỉnh đã tổ chức được 425 buổi học tập 5 bài học Lý luận chính trị, thu hút hơn 64.210 đoàn viên, thanh niên tham gia .

          Đặc biệt, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã triển khai sâu rộng c&aacut