khach san bac ninh

Sổ tay cán bộ Đoàn
Mon, Day 25/07/2016 14:00 PM

Nghiệp vụ Bí thư Chi đoàn

Bí thư Đoàn cơ sở là người đứng đầu, là thủ lĩnh của một tập thể trẻ, do Đại hội Đoàn cơ sở bầu trực tiếp tại đại hội hoặc do Ban Chấp hành Đoàn cơ sở bầu ra. Vì vậy Bí thư Đoàn cơ sở có vai trò rất quan trọng có thể nói là một tổng chỉ huy, là người điều hành công việc của Ban Chấp hành để thực hiện nghị quyết của đại hội, tiến hành triển khai tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị.

  I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN 

          1. Mục đích: 
          Là biện pháp để nắm chắc đoàn viên về hồ sơ, tư tưởng và hoạt động, từ đó thiết kế tổ chức phong trào cho phù hợp. 
          2. Quản lý cá nhân đoàn viên: 
          (Từ khi chuyển đến, hoặc được kết nạp đến khi chuyển đi hoặc trưởng thành) 
          - Lập hồ sơ cá nhân (đối với kết nạp) hoặc tiếp nhận hồ sơ chuyển đến – kiểm tra hồ sơ (đối với chuyển sinh hoạt đến). 
          - Ghi danh sách vào sổ chi đoàn 
          - Nắm được hoàn cảnh, trình độ, năng khiếu, quá trình hoạt động qua hồ sơ đoàn viên. Đến thăm nơi ở. 
          - Phân công tham gia hoạt động, nắm tư tưởng và năng lực qua quá trình hoạt động. 
          - Thường xuyên gặp gỡ góp ý, hướng dẫn giúp đỡ công tác. 
          - Cuối năm họp chi đoàn nhận xét phân tích chất lượng đoàn viên và ghi nhận xét vào sổ đoàn viên. 
          - Làm thủ tục nhận xét khi đoàn viên chuyển hoặc trưởng thành Đoàn. 
          3. Quản lý đội ngũ đoàn viên: 
          (Phải đảm bảo có đầy đủ sổ và cập nhật thường xuyên) 
          - Bổ sung, điều chỉnh danh sách đoàn viên khi có đoàn viên mới kết nạp, chuyển đến, chuyển đi hoặc trưởng thành… 
          - Ghi đầy đủ các nội dung trong sổ chi đoàn. 
          - Định kỳ tổng hợp báo cáo số liệu tổ chức về Đoàn cấp trên theo yêu cầu. 
          - Định kỳ tổng hợp phân tích đoàn viên của chi đoàn trên các mặt (trình độ, năng lực, cơ cấu…) để định hướng tổ chức hoạt động phù hợp, hoặc bàn trong Ban chấp hành để có biện pháp giúp đỡ đoàn viên. 
          II. CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI, TRAO THẺ ĐOÀN 
          * Thực hiện theo quy trình 
          Bước 1: Xác định đối tượng bồi dưỡng kết nạp: 
          - Chọn lựa thanh niên ưu tú, tích cực hoạt động, muốn phấn đấu vào Đoàn, cử tham gia lớp tìm hiểu về Đoàn do Đoàn cấp trên tổ chức. Phân công đoàn viên hỗ trợ giúp đỡ. 
          - Giao nhiệm vụ thử thách rèn luyện. 
          - Hướng dẫn viết đơn xin vào Đoàn. 
          Bước 2: Họp chi đoàn xét đề nghị kết nạp 
          - Họp chi đoàn giới thiệu nhận xét đối tượng, biểu quyết đề nghị kết nạp vào Đoàn. 
          - Lập biên bản, làm công văn đề nghị lên Đoàn cấp trên. 
          - Lập hồ sơ đoàn viên, đoàn viên khai, xác minh lý lịch, kèm hình ảnh (để làm thẻ Đoàn) gởi về Đoàn cấp trên. 
          Bước 3: Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới 
Sau khi đoàn cấp trên có quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới, trong vòng một tháng kể từ ngày ký quyết định, chi đoàn có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp. 
          - Thông báo đến đoàn viên chi đoàn và phân công chuẩn bị lễ kết nạp. 
          - Mời dự lễ kết nạp: đoàn viên, thanh niên được kết nạp (có thể mời thêm gia đình, bạn thân của người được kết nạp cùng dự), cấp ủy chi bộ, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, Đoàn cấp trên, tổ hội đoàn thể bạn. 
          * Chương trình lễ kết nạp đoàn viên mới: 
          - Văn nghệ đầu giờ. 
          - Chào cờ, hát quốc ca, Đoàn ca, phút tưởng niệm. 
          - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
          - Bí thư (Phó bí thư) chi đoàn báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu ngắn gọn về quá trình rèn luyện phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc Nghị quyết chuẩn y kết nạp, quyết định trao thẻ Đoàn của Đoàn cấp trên (người được kết nạp đứng lên). 
          - Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy Đảng trao quyết định, thẻ Đoàn và gắn huy hiệu cho Đoàn viên mới. 
          - Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Được vinh dự trở thành Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa: 
          Đọc 3 nhiệm vụ của người đoàn viên. 
          “Xin hứa!” 
          - Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới. 
          - Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy phát biểu. 
          - Chào cờ bế mạc. 
          Lưu ý: khi tổ chức kết nạp nhiều người thì Bí thư chi đoàn đọc nhận xét từng người và giới thiệu những thanh niên đó rồi đọc nghị quyết kết nạp. Sau đó các đoàn viên đứng lên, đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) trao quyết định và gắn huy hiệu cho từng người. Một người thay mặt đọc lời hứa, sau khi đọc xong, tất cả những người được kết nạp cùng hô: Xin hứa! 
          III. CÔNG TÁC TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN 
          Mục đích: Công nhận trưởng thành Đoàn là việc tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên. 
          + Đoàn viên chi đoàn góp ý cho bản tự nhận xét, mặt mạnh, hạn chế của đoàn viên, biểu quyết xếp loại đoàn viên. 
          - Ban chấp hành chi đoàn lập biên bản và công văn gởi lên đoàn cấp trên để xem xét công nhận. 
          - Ban chấp hành Đoàn cấp trên họp xét và công bố kết quả cho Ban Chấp hành chi đoàn để công bố đến đoàn viên. 
          - Ban chấp hành chi đoàn họp thông báo kết quả đến đoàn viên, có nhận xét đánh giá chung để rút kinh nghiệm. 
          - Ban chấp hành chi đoàn ghi nhận xét và kết quả phân tích chất lượng vào sổ đoàn viên. 
          V. GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ SANG ĐẢNG 
          1. Mục đích: 
Thực hiện nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu nhân tố tích cực ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Giúp đoàn viên rèn luyện và trưởng thành. 
          2. Chi đoàn thực hiện các nội dung: 
Thực hiện quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng, chi đoàn thực hiện: 
          a. Định kỳ hàng năm sau khi có kết quả phân tích chất lượng đoàn viên, Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo danh sách đoàn viên xuất sắc lên Ban chấp hành Đoàn phường, xã đề nghị cho viết bài cảm nhận về Đảng. 
          b. Sau khi đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng, được Ban chấp hành Đoàn cơ sở công nhận Đoàn viên ưu tú, Ban chấp hành chi đoàn thông báo cho chi đoàn biết và báo cáo với chi uỷ để có hướng bồi dưỡng. 
          c. Ban chấp hành phân công, giao nhiệm vụ cho Đoàn viên ưu tú trong hoạt động chi đoàn một cách cụ thể, theo dõi đánh giá kết quả thực hiện. 
          d. Qua một quá trình hoạt động nếu Đoàn viên được cấp uỷ công nhận Đối tượng Đảng, xác minh lý lịch và đồng ý xem xét kết nạp vào Đảng thì Ban chấp hành chi đoàn xin ý kiến Đoàn phường, xã tổ chức họp chi đoàn xem xét biểu quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng . 
          e. Ban chấp hành chi đoàn lập biên bản và gởi về Ban chấp hành Đoàn phường, xã để Ban chấp hành Đoàn phường xã họp xét và ra nghị quyết giới thiệu sang Đảng kết nạp. 
          g. Sau khi Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, Ban chấp hành chi Đoàn tiếp tục giúp đỡ hoạt động, phân công nhiệm vụ công tác. 
          f. Khi hết thời gian dự bị, Ban chấp hành chi đoàn trao đổi với Ban điều hành nhóm tu dưỡng rèn luyện (nếu có), thống nhất nhận xét đánh giá và tổ chức họp góp ý quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị. Lập biên bản gởi Ban chấp hành Đoàn phường, xã. 
          3. Các vấn đề cần lưu ý: 
          - Đoàn viên ưu tú phải có trách nhiệm tham gia sinh hoạt trong nhóm tu dưỡng rèn luyện (được thành lập ở cấp Đoàn phường, xã), được chi đoàn giao nhiệm vụ để thử thách rèn luyện. 
          - Ban chấp hành chi đoàn định kỳ nhân dịp kỷ niệm thành lập Đảng, thành lập Đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho chi uỷ. Thường xuyên tiếp xúc trao đổi với cấp uỷ về quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú. 
          - Thủ tục đề xuất công nhận đoàn viên ưu tú: 
          + Công văn đề nghị công nhận đoàn viên ưu tú. 
          + Danh sách trích ngang có tóm tắt thành tích. 
          + Biên bản họp chi đoàn xét phân tích chất lượng đoàn viên. 
          - Hồ sơ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng (chi bộ): 
          + Danh sách trích ngang đoàn viên ưu tú. 
          + Tóm lược quá trình hoạt động của từng đồng chí, thành tích hoạt động. Nhận xét mặt mạnh, hạn chế. 

10 KINH NGHIỆM ĐỂ TỔ CHỨC TỐT HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU 

          10 kinh nghiệm nhỏ sau đây sẽ giúp các bạn thêm tự tin trước khi tổ chức hoạt động giao lưu: 

          1. Tìm hiểu kỹ về đối tượng sẽ giao lưu 

          Đây là một công việc rất quan trọng, giúp bạn tránh khỏi những sai sót đáng tiếc trong quá trình giao tiếp. Người đối diện cũng sẽ rất hài lòng khi thấy bạn tỏ thiện chí bằng cách tìm hiểu trước về họ và tìm ra tiếng nói chung.

          2. Chuẩn bị kỹ nội dung giao lưu 

          Chẳng có gì là lãng phí thời gian khi bạn lập sẵn một chương trình chi tiết cho buổi giao lưu, có phân công trách nhiệm rõ ràng. Thông thường, một buổi giao lưu sẽ gồm các trình tự sau: 

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. 

          - Một vài trò chơi tập thể hoặc tiết mục văn nghệ để làm quen. 

          - Đi vào nội dung chính (tọa đàm, trao đổi, hoạt động thể thao, thi đố tìm hiểu...) 
          - Kết thúc. Có thể gút vấn đề, trao quà lưu niệm... 

          3. Đừng quên chăm chút cho khung cảnh xung quanh. Ví dụ: một tấm phông chào mừng, bình hoa... Nó sẽ có tác dụng không nhỏ trong việc tạo nên bầu không khí ban đầu. 

          4. Vai trò người dẫn chương trình sẽ rất quan trọng. Cần chọn một bạn có khả năng ứng biến linh hoạt, biết kỹ năng quản trò, hiểu biết rộng, có óc hài hước càng tốt để tạo không khí nhẹ nhàng, thoải mái cho mỗi người tham dự. Nên ưu tiên cho những bạn có uy tín hơn để dễ thuyết phục người nghe trong trường hợp có tranh luận. 

          5. Thông báo trước nội dung giao lưu cho những người tham dự để họ có thể chủ động đóng góp ý kiến và tham gia tốt. Chẳng ai muốn đến một cuộc họp mà không rõ mình sẽ “múa may” như thế nào trong đó. 

          6. Sắp xếp một thời gian thật hợp lý cho buổi giao lưu, để hạn chế càng nhiều càng tốt những người đang ngồi trong cuộc mà không yên tâm vì những công việc đang bỏ dở. 

          7. Xếp chỗ ngồi cho hai (hoặc nhiều hơn) đối tượng sẽ giao lưu là cả một nghệ thuật. Tránh trường hợp “phe” nào nói chuyện với “phe” đó, hoặc tệ hơn là mình “ta” bơ vơ giữa những người lạ hoắc. Đâu phải bạn nào cũng là một nhà ngoại giao! 

          8. Lưu ý những tập tục, thói quen của địa phương để tránh phạm những sai lầm đáng tiếc. Nhưng cũng phải khéo léo từ chối những điều mà theo bạn không thật cần thiết. 

          9. Tuyệt đối không tạo sự ganh đua nếu đó là một buổi thi đấu thể thao hoặc các trò chơi đối kháng. Chơi hết mình nhưng không được “ăn thua đủ” với đối tượng. Đó đâu phải là mục đích cuối cùng của chúng ta khi tham gia giao lưu, phải không? 

          10. Và cuối cùng, sau buổi giao lưu hãy cố gắng mời gọi đối tượng giao lưu cùng tham gia hoạt động với mình nếu có dịp thuận tiện. Ví dụ: trong chiến dịch vụ seo tình nguyện Mùa hè xanh, sau khi tổ chức giao lưu với thanh niên địa phương thì mời các bạn cùng tham gia các hoạt động của chiến dịch như vệ sinh môi trường, truyền thông dân số – sức khỏe... 

Ban Tuyên giáo - TĐBN