khach san bac ninh

Thanh niên với NQĐH Đảng XII
Mon, Day 11/04/2016 14:42 PM

CÁC VĂN BẢN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV, VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 2021

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: 

Số KH:

85/2015/QH13

Tên VB:

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CQBH:

Quốc Hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam

Loại VB:

Luật

Ngày BH:

07/03/2016

Trích yếu:

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tải file:

Luat-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-so-85-2015-QH13.doc

Luật Tổ chức Quốc hội: 

Số KH:

57/2014/QH13

Tên VB:

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

CQBH:

Quốc Hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam

Loại VB:

Luật

Ngày BH:

07/03/2016

Trích yếu:

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Tải file:

to_chuc_quoc_hoi.doc

Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

Số KH:

77/2015/QH13

Tên VB:

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

CQBH:

Quốc Hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam

Loại VB:

Luật

Ngày BH:

07/03/2016

Trích yếu:

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Tải file:

luat_to_chuc_chinh_quyen_dia_phuong.doc