khach san bac ninh

Thanh niên với NQĐH Đảng XII
Wed, Day 02/03/2016 15:38 PM

Tài liệu Hỏi – Đáp về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX là đại hội của đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa vì một Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, vì một Đảng bộ Bắc Ninh đoàn kết, thống nhất và vững mạnh.

Để thông tin nhanh kết quả thành công của Đại hội đến đoàn viên, thanh viên trong toàn tỉnh, Ban Biên tập trích đăng tài liệu Hỏi – Đáp cụ thể như sau:

Câu 1: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, là đại hội của đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và đổi mới. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trên các lĩnh vực trong 5 năm tới 2015 – 2020. Qua Đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn chặn suy thoái đạo đức, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội diễn ra trong điều kiện Bắc Ninh đang bước vào thời kỳ công nghiệp vay cuoi marry va nội thất phòng ngủ trẻ em hóa – hiện đại hóa với nhiều thời cơ, cơ hội mới để đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của Thế kỷ 21 theo hướng văn minh, hiện đại.

Đại hội đánh dấu mốc son quan trọng sau gần 20 năm tái lập tỉnh, từ những khó khăn ban đầu tái lập, đến nay đã ổn định trên mọi lĩnh vực, là những tiền đề quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục cùng cả nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để xây dựng một Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Câu 2: Tại sao nói Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là Đại hội đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và đổi mới?

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX là Đại hội của đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, được thể hiện trên một số điểm sau:

* Về các văn kiện của Đại hội:

- Để chuẩn bị cho các văn kiện của Đại hội Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức sâu rộng các đợt lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung vào việc phát huy trí tuệ tập thể đóng góp cho những vấn đề lớn đã nêu trong dự thảo văn kiện, xác định những vấn đề quan trọng cần làm rõ và những định hướng lớn cần tập trung nghiên cứu.

- Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã tiếp thu được hàng nghìn ý kiến đóng góp tâm huyết của Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Tiêu ban văn kiện nghiệm túc tiếp thu và đã tập trung chỉnh sửa, hoàn chỉnh để Đại hội quyết định.

- Các văn kiện trình Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó đặc biệt chú ý sự vận dụng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trọ thực tiễn để bổ sung cho văn kiện.

- Dự thảo các văn kiên trình Đại hội đã đưa ra những nội dung mang tính chất đột phá, thực tiễn cao để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố Trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của Thế kỷ 21 theo hướng văn minh, hiện đại.

* Về các đại biểu dự Đại hội:

- Tham gia dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có 313 đại biểu đại diện cho hơn 50.600 đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh. Đây là những đại biểu ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn và phẩm chất đạo đức tiêu biểu. Đại biểu đại diễn khối đảng có 105 đồng chí, chiếm 33,44%; đại biểu đại diện khối đoàn thể có 25 đồng chí, chiếm 7,96%; đại biểu đại diện lực lượng vũ trang có 47 đồng chí, chiếm 14,97%; đại biểu đại diện khối quản lý nhà nước có 137 đồng chí, chiếm 43,63%; đại biểu nữ có 44 đồng chí, chiếm 14,01 %; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 44 đồng chí, chiếm 14,01%.

* Về nhân sự Đại hội:

- Công tác nhân sự được chuẩn bị đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, đã thực hiện tốt các bước đánh giá cán bộ, giới thiệu nhân sự, kết hợp với lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp. Đây là một quá trình chuẩn bị công phu, đúng nguyên tắc trên tinh thần dân chủ, trí tuệ, đổi mới, nhằm lựa chọn những đại biểu đủ phẩm chất đạo đức và năng lực tham gia cấp ủy khóa mới.

- Công tác nhân sự của Đại hội đã thể hiện được tính liên tục, kế thừa và không ngừng đổi mới của Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ thời kỳ mới.

Câu 3: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm những loại nào?

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX có nhiều văn kiện: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chương trình thi đua thiết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Câu 4: Việc đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tập trung ở những nội dung gì?

Đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 được thể hiện trên những nội dung về kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội.

Câu 5: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát đến năm 2020?

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã khẳng định phương hướng, mục tiêu tổng quát đến năm 2020:Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh;phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa Bắc Ninh- Kinh Bắc; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện phát triển bền vững;tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển dịch vụ seo vụ, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; giải quyết tốt vấn đề môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững quốc phòng an ninh; xây dựng nền tảng để phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của Thế kỷ 21 theo hướng văn minh, hiện đại”.

Câu 6: Các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 là gì?

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm đạt 10,5 % - 11,5%; trong đó công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 11,3% - 12,6%, dịch vụ tăng 9,0% - 9,1%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,8%. Đến năm 2020, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản 2,6%, công nghiệp và xây dựng 75,3%, dịch vụ 22,1%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2020 đạt 9.000 USD. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 40 – 45%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đạt trên 60%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 theo giá so sánh 2010 đạt 1.110.000 tỷ đồng.

-  Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 32 tỷ USD; nhập khẩu đạt 26 tỷ USD. Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hàng năm đạt 14%/năm.

- Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 24.750 tỷ đồng, tăng bình quân 11,6%/năm; tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đạt 363,4 nghìn tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 35 % - 40% GRDP. Chi ngân sách địa phương đến năm 2020 đạt 12.897 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 6,3%/năm.

- Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội, thực hiện giảm nghèo. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 2,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm dưới 10%; tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu đến năm 2020 giảm còn 2,5 % (theo tiêu chí mới).

-  Phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo: Phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% các trường được kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Đạt 155 thuê bao điện thoại/100 dân, 125 thuê bao Internet/100 dân(trong đó 25 thuê bao/100 dân là sử dụng điện thoại thông minh).

- Đến năm 2020, môi trường được cải thiện, cơ bản không còn tình trạng ô nhiễm ở các làng nghề; 100% dân số đô thị và nông thôn được sử dụng nước sạch; 100% rác thải sinh hoạt, 100% rác thải y tế, công nghiệp được thu gom, cơ bản được xử lý.

- Phát triển nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%; giải quyết việc làm bình quân hàng năm 27.000 lao động; tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn vào năm 2020: 80 – 85%. Cơ cấu lao động đến năm 2020 là: công nghiệp – xây dựng chiếm 42%, dịch vụ chiếm 33%, nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm 25%. Chăm sóc, nâng cao sức khỏe và mức sống của nhân dân; tỷ lệ các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2018 đạt 100%.

- Thực hiện tốt công tác quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp; phấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông về cả 3 tiêu chí: só vụ, số người chết và số người bị thương, hàng năm giảm cả 3 tiêu chí từ 5% - 10%.

- Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên tổ chức  cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; mỗi năm kết nạp trên 1.400 đảng viên mới; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và công tác dân vận của Đảng.

Câu 7: Phương hướng, nhiệm vụ công tác xâu dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 là gì?

- Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI).

- Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Tập trung đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác giám sát và ban hành chính sách của Hội đồng nhân dân.

- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đánh của nhân dân.

Câu 8: Vì sao khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX thành công tốt đẹp?

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp:

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung chí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các Báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội.

3. Tại Đại hội, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn, bầu ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 51 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định – là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 50.600 Đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới, đảm bảo sự lãnh, chỉ đạo đưa Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống.

4. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 17 đồng chí đạo biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo quyết định phân bổ của Trung ương.

5. Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu chủ yếu đến năm 2020; biểu quyết những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời thông qua Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.