khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Mon, Day 30/03/2015 09:38 AM

Kết quả Kinh tế xã hội năm 2014 và phương hướng năm 2015Kết quả Kinh tế xã hội năm 2014 và phương hướng năm 2015Kết quả Kinh tế xã hội năm 2014 và phương hướng năm 2015

Năm 2014, nền kinh tế của tỉnh và của nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng. Năm 2015 lả năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng. Ban Tuyên giáo căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 vả phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

1. Khẳng định năm 2014 là năm thành công của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp vay cuoi marry va nội thất phòng ngủ trẻ em và toàn dân; khẳng định những thành tích đạt được; các mục tiêu đạt được trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là trên một số mặt sau:

Kết quả đạt được của tỉnh: Tổng sản phẩm năm 2014 (theo đánh giá so sánh  2010) đạt 98.029,8 tỷ đồng, tăng 0,2 so với năm 2013. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 12.440 tỷ đồng, đạt 109,7% dự toán, tăng 8,7% so cùng kỳ. Theo giá hiện hành GDP bình quân đầu người là 100,8 triệu đồng/người/năm. Sản xuất nông nghiệp đã khắc phục có hiệu quả các khó khăn phát sinh, đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 545.406 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 22.347,2 triệu đồng…

Kết quả đạt được của cả nước: Mức độ tăng trưởng GDP năm 2014 đạt 5,98%, vượt mức chỉ tiêu Quốc hội đề ra, là năm thứ 3 liên tiếp đạt năm sau cao hơn năm trước, cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế nước ta. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 13,6% so với năm 2013, trong đó đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước tăng cao nhất từ năm 2012 trở lại đây. Xuất siêu lên đến 2 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2012 sau 3 năm liên tiếp. Lạm phát năm 2014 được kiềm chế ở mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Thu ngân sách 2014 vượt các năm trước. Thị trường tài chính, tiền tệ ổn định. Nhiều cải cách mạnh mẽ về thể chế kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường sản xuất kinh doanh…

 

2. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được Đảng bộ tỉnh, Chính phủ đề ra cho năm 2015; nhấn mạnh những nội dung sau:

Ở tỉnh: Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, khuyến khích phát triển khu vực kinh tế trong nước, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố quân sự địa phương.

Ở trong nước: Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả; đấy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cải thiện rõ nét việc giảm quá tải bệnh viện.

3. Tuyên truyền, phát triển, cổ vũ nhân tố mới và điển hình tiên tiến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và trong giai đoạn 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2011-2015).

4. Đấu tranh phản bã các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, đặc biệt trong thời gian tiến hành lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thời điểm diễn ra đại hội.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy