khach san bac ninh

Giới thiệu chung
Tue, Day 10/03/2015 14:23 PM

Giới thiệu chung

1. Tỉnh Đoàn: Gồm có 5 Ban chuyên môn và 3
bộ phận:
- Ban Tuyên giáo.
- Ban Tổ chức - Kiểm tra.
- Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô
thị.
- Ban Thanh thiếu nhi trường học.
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên.
- Văn Phòng.
- Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên.
- Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.
2. Cấp huyện, thị, thành Đoàn và trực thuộc:
8 huyện, thị, thành Đoàn và 10 Đoàn trực thuộc.