khach san bac ninh

THEO DẤU CHÂN BÁC
Fri, Day 19/05/2023 00:00 AM

[INFORGRAPHIC] Những mốc son lịch sử quan trọng trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Người mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người chiến sỹ cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một nhà ngoại giao lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn