khach san bac ninh

THEO DẤU CHÂN BÁC
Thu, Day 14/01/2021 00:00 AM

Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, về việc định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2021. Ngày 12/01/2021, tại buổi họp thường kỳ, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sự đã tiến hành sinh hoạt tuyên truyền “Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021)”, nhằm tạo nhận thức sâu rộng đến tất cả chiến sĩ hiểu được mùa xuân năm 1941 thực sự là một mùa xuân kỳ diệu, bởi đó là mùa xuân lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam trên sứ mạng giành lại độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Có thể nói, từ mùa xuân 1941, Bác Hồ trở về nước, Ðảng ta và phong trào cách mạng do Bác trực tiếp chỉ đạo mới thật sự thực hiện được một chiến lược lớn là đặt cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đứng về phe Ðồng minh chống phát xít. Cũng từ Cao Bằng, cách mạng Việt Nam đã liên lạc với lực lượng Ðồng minh, được phe Ðồng minh ủng hộ. Ðó là cơ sở thực tế và pháp lý quốc tế quan trọng để đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong Tuyên ngôn Ðộc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và tuyên bố trước toàn thế giới: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Ðồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và tiếp tục mở đường đi tới những thắng lợi huy hoàng cho cách mạng Việt Nam. Từ mùa Xuân ấy, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta do Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo đã chuyển sang một thời kỳ mới - thời kỳ nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu. Ðể rồi đến mùa Xuân 1975 hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Buổi tuyên truyền còn giúp cán bộ, đảng viên ôn lại truyền thống hào hùng của cách mạng Việt Nam từ lúc mới định hình, phôi thai đến thắng lợi cuối cùng, vẻ vang. Bên cạnh đó, còn thấy được ở Người, bên cạnh hình ảnh lãnh tụ thiên tài còn là một nhà thi sĩ, luôn hòa mình, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời Tổ quốc dù trong hoàn cảnh nào: