khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Wed, Day 06/10/2021 00:00 AM

Cán bộ Đoàn cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả chủ trương 1 2 của Trung ương Đoàn

   Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại đội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022) nâng cao chất lượng công tác đoàn cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, theo chủ trương “1+2” (mỗi cán bộ đoàn đi cơ sở ít nhất 2 tháng/năm). Trong thời qua BTV Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ trương “1 + 2” đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh. Góp phần quan trọng vào việc triển khai, đôn đốc tổ chức các hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát cũng như nắm bắt tình hình tại các cơ sở đoàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đoàn hướng về cơ sở.

   Theo đó, việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 áp dụng đối với cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội. Căn cứ vào tình hình yêu cầu thực tế công việc của các Ban, Văn phòng, cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn chủ động liên hệ Đoàn cấp huyện đi cơ sở theo đăng ký. Cán bộ Tỉnh Đoàn sau khi kết thúc các đợt đi cơ sở sau 10 ngày phải có báo cáo kết quả.

   Việc đi cơ sở phải bám sát các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm; tập trung theo chủ đề công tác năm, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022; khảo sát, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi, các chủ trương, chính sách, vấn đề mới phát sinh cần tháo gỡ, công tác sinh hoạt đoàn trên địa bàn dân cư, chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

   Tổng thời gian đi cơ sở năm 2021 tối thiểu là 60 ngày/năm (tính từ tháng 1/2021 đến hết tháng 11/2021). Kết quả: tính đến tháng 10/2020, có 100% cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn thuộc đối tượng thực hiện chủ trương 1 + 2 hoàn thành thời gian đi công tác cơ sở 60 ngày/năm.

 Một số hình ảnh đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh:

 

   Việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2021 góp phần giúp cán bộ Đoàn nắm bắt tình hình thực tế của các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội; nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn ở cơ sở để bổ sung làm căn cứ cho việc xây dựng các chủ trương công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn