khach san bac ninh

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
Mon, Day 21/06/2021 00:00 AM

[INFOGRAPHIC] – BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (có hiệu lực từ ngày ký). Theo đó, bộ quy tắc này sẽ áp với 3 nhóm đối tượng, gồm:
- Cơ quan nhà nước, cán bộ, công viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội;
- Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội;
- Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.
Nguồn: Thái Triển