khach san bac ninh

BẦU CỬ TOÀN QUỐC
Thu, Day 01/04/2021 00:00 AM

Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức bầu cử

Trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các cấp đóng vai trò quan trọng với những trách nhiệm cụ thể được quy định trong luật.

Đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng ĐBQH được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. 

Đối với Chính phủ, theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử.

MTTQ Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp, tham gia cùng UBND, Thường trực HĐND cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Đối với Thường trực HĐND các cấp: Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Thường trực HĐND có trách nhiệm dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND của cấp mình. Thường trực HĐND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đối với UBND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp, thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Riêng UBND cấp xã còn có thêm một số trách nhiệm khác như xác định khu vực bỏ phiếu và trình UBND cấp huyện phê chuẩn; đối với các đơn vị hành chính cấp huyện không chia thành đơn vị hành chính cấp xã thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do UBND cấp huyện quyết định (khoản 4 Điều 11 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). UBND cấp xã lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu; đối với những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã thì UBND cấp huyện lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.

UBND các cấp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử.

Đối với MTTQ Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp, tham gia cùng UBND, Thường trực HĐND cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

H.V - Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn sưu tầm