khach san bac ninh

Vốn vay
Tue, Day 30/06/2020 00:00 AM

INFORGRAPHIC: HƯỚNG DẪN VAY VỐN QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM NGUỒN VỐN KÊNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Chi tiết tại Hướng dẫn số 51-HD/TWĐTN-TNNT "V/v thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"