khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Fri, Day 17/05/2019 00:00 AM

Trường CĐ CN&NN Việt – Nhật: Phổ biến nhanh Kết luận hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đoàn khóa XI; học tập 6 bài học LLCT

Sáng ngày 17/5, tại Hội trường giảng đường C1 trường Cao đẳng CN&NN Việt – Nhật, đoàn trường đã tổ chức Hội nghị Hội nghị phổ biến nhanh Kết luận hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đoàn khóa XI; học tập 6 bài học lý luận chính trị cho hơn 100 cán bộ Đoàn và Đoàn viên, thanh niên ưu tú của toàn trường.

Hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đoàn khóa XI bàn về những vấn đề quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, đưa ra các Kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn; Kết luận về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư và Sơ kết Nghị quyết 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước;

6 Bài học lý luận chính trị nêu lên những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

  Theo đó, đồng chí Nguyễn Thu Hương - Bí thư Đoàn trường đã phổ biến nhanh các Kết luận hội nghị lần thứ tư BCH trung ương Đoàn khóa XI và các nội dung của 6 bài học lý luận chính trị tới các đồng chí cán bộ, ĐVTN. Qua đó góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho ĐVTN trẻ toàn trường.

Đoàn trường CĐVN