khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Fri, Day 30/11/2018 00:00 AM

Bộ Infographic một số nội dung cơ bản của dự thảo báo cáo chính trị "Đại hội Đại biểu toàn quốc hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 2023"

SINH VIÊN VIỆT NAM BẢN LĨNH, HỌC TẬP, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018-2023

- Thời gian: Từ ngày 9 - 11/12/2018

- Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô - TP Hà Nội

- Khẩu hiệu: Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển.

 

 

Cổng thông tin TƯ Đoàn TNCS HCM- V.Nhật tổng hợp