khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Tue, Day 11/09/2018 00:00 AM

Từ Sơn: Tuyên truyền tác hại ma túy và đăng ký thực hiện phong trào “3 không”

   Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên để chủ động có biện pháp tự phòng ngừa. Nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong việc mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn ma tuý.

 

 Ban Thường vụ Thị đoàn Từ Sơn chỉ đạo các đoàn xã, phường đăng ký thực hiện phong trào “3 không” trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2018, chọn Đoàn trường THPT Từ Sơn làm điểm tổ chức cấp huyện, đồng thời chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tốt hoạt động này tại địa phương.

   Qua thời gian triển khai, toàn đoàn bộ đã tổ chức được 125 buổi sinh hoạt chuyên đề về phòng chống ma túy thông qua sinh hoạt lệ chi đoàn, chi hội, các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và các buổi học tập chuyên đề có trên 4.579 đoàn viên, thanh niên, học sinh đăng ký thực hiện phong trào 3 không đó là: không thử, không giữ, không sử dụng ma túy.

   Việc triển khai sinh hoạt chuyên đề và đăng ký thực hiện phong trào 3 không đã góp phần làm giảm nguy cơ tệ nạn ma tuý trong thanh, thiếu niên, đặc biệt là tại các trường có nhiều học sinh theo học. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong công tác phòng chống tội phạm ma túy nói chung và phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên./.

Thị Đoàn Từ Sơn