khach san bac ninh

Thanh niên khởi nghiệp
Thứ bảy, Day 25/08/2018 00:00 AM

Đề án hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp, giai đoạn 20182025

     Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Đề án hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2025 và QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Qua đó góp phần hỗ trợ thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; thanh niên có nhu cầu khởi sự kinh doanh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do thanh niên làm chủ có dự án, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu phù hợp với đề án “Hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”.