khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Fri, Day 09/02/2018 00:00 AM

Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018

     Chiều ngày 07-02, tại Cơ quan Tỉnh Đoàn, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị Ký giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 6 đơn vị trong Khối thi đua gồm: Tỉnh Đoàn (Trưởng Khối thi đua), MTTQ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ. 

     Hội nghị đã thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động, giao ước thi đua năm 2018, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng vào các văn bản thi đua của Khối.

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnhký giao ước thi đua năm 2018.

     Theo đó, các đơn vị thống nhất và ký giao ước thi đua với các nội dung: Chủ động tham mưu, làm tốt công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp, bảo vệ chế độ XHCN, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2018; Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận ở các cấp, các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền sâu rộng về vai trò, tác dụng của thi đua trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức thực hiện có hiệu quả và thiết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của các cơ quan trong Khối thi đua Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; tiếp tục động viên cán bộ công chức, viên chức các đơn vị trong khối tích cực thi đua; các đoàn viên, hội viên và công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh tổ chức học tập và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

     Kết thúc chương trình Lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã ký giao ước thi đua triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

                                                                                                 Đức Lân - VPTĐ