khach san bac ninh

Đại hội Đoàn các cấp
Sun, Day 25/06/2017 00:00 AM

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đóng góp vào Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 20172022

      Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bắc Ninh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022. BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các BTV các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức các hội nghị BCH, sinh hoạt chi đoàn tại địa phương, đơn vị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội.  

 

 

Kết quả: Các ý kiến đóng vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV tập trung vào các giải pháp cụ thể như: Giải pháp nâng cao hoạt động Đoàn, Đội trên địa bàn dân cư; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng văn minh đô thị, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong đoàn viên là học sinh, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn hiện nay; Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới; Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thanh thiếu nhi; Đẩy mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; tích cực tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

 

 Đa số các đại biểu nhất trí với các nội dung của 2 bản dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn và tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt mạnh, yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn. Đặc biệt, nhiều ý kiến phân tích, đóng góp về: tiêu đề báo cáo, khẩu hiệu hành động, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của cơ bản của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022…

Một số hình ảnh Hội nghị của các đơn vị tổ chức lấy ý kiến đón góp vào văn kiện Đại hội:


Ban Tuyên giáo - TĐBN

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đóng góp vào Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bắc Ninh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022. BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các BTV các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức các hội nghị BCH, sinh hoạt chi đoàn tại địa phương, đơn vị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội.  
Kết quả: Các ý kiến đóng vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV tập trung vào các giải pháp cụ thể như: Giải pháp nâng cao hoạt động Đoàn, Đội trên địa bàn dân cư; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng văn minh đô thị, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong đoàn viên là học sinh, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn hiện nay; Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới; Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thanh thiếu nhi; Đẩy mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; tích cực tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
 Đa số các đại biểu nhất trí với các nội dung của 2 bản dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn và tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt mạnh, yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn. Đặc biệt, nhiều ý kiến phân tích, đóng góp về: tiêu đề báo cáo, khẩu hiệu hành động, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của cơ bản của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022… 
Một số hình ảnh Hội nghị của các đơn vị tổ chức lấy ý kiến đón góp vào văn kiện Đại hội:
Ban Tuyên giáo - TĐBN